مطالبه وجه سفته | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

مطالبه وجه سفته | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

مطالبه وجه سفته | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

مطالبه وجه سفته

مطالبه وجه ،بابت بدهی ،صورت های مختلفی دارد . دربعضی ازموارد ،که طلبکار ،اقدام به مطالبه وجه ازبدهکار می نماید ،طلب ،دارای تضمین وپشتوانه است ،مثلا وقتی درقبال طلبی ،سند تجاری ،مانند چک یا سفته ،وجود دارد ،طلب ،مبتنی بر ضمانت است  .اما گاهی ممکن است ،مطالبه طلب  ،بدون اسناد تجاری باشد وطلبکار ،صرفا یک رسید عادی دردست داشته باشد . درهر صورت ،امکان مطالبه وجه ،برای طلبکار وجود دارد .اما اینکه مطالبه وجه از چه راهی صورت پذیرد تا بتوان در سریعترین زمان ممکن وبا تضمین اخذ نتیجه ،دعوی مطالبه وجه سفته ویاهرنوع سند تجاری وغیر تجاری را مطرح نمود ،ازپیچیدگیهای دعاوی حقوقی است .آیا تاکنون ،مطالعه ای درباره راههای مطالبه وجه سفته ،وسایر اسناد تجاری ،داشته اید ؟آیا باواژه هایی چون سفته ،برات یا چک آشنایی دارید ؟شرایط صحیح نگارش سفته وامضای آن چیست ؟آیا امضا کننده ظهر سفته ،ظهرنویس ،مسولیت پرداخت وجه سفته رادارد؟ آیا عدم پرداخت وجه سفته موجب محکومیت کیفری می شود؟ وکیل متخصص دردعوی مطالبه وجه سفته ،چه ویژگیهایی دارد ؟مشاوره حقوقی مطالبه وجه سفته ،ازچه راههایی امکان پذیر است؟دارنده باحسن نیت اسناد تجاری به چه کسی اطلاق می شود ؟مهلت طرح دعوی مطالبه وجه سفته تا چه زمانی است ؟نحوه محاسبه هزینه های مطالبه وجه سفته را می دانید ؟طول دعوی مطالبه وجه سفته چقدر است ؟آیا امکان طرح دعوی مطالبه وجه سفته ،بدون حضور وکیل پایه یک دادگستری ،امکان چذیر است ؟مدارک لازم جهت مطالبه وجه سفته چیست ؟به سوالات بالا درادامه متن که توسط وکلای پایه یک دادگستری ،درگروه وکلای مهر ،تهیه شده است ،به صورت مفصل ،پاسخ داده خواهد شد .حیات گروه وکلای مهر ،منبعث از مجوز قانونی موسسه حقوقی وداوری بین المللی طلیعه عدالت ومهر پارسیان ،می باشد وامکان خدمت رسانی به شما عزیزان را براساس این مجوز یافته است، وبه حق ،یکی ازموفق ترین گروههای حقوقی درسطح کشوری وبین المللی می باشد .باما همراه باشید …

اسناد تجاری

اسناد تجاری ،به اسنادی گفته می شود که داد وستد راتسهیل نموده وباعث رونق اقتصادی می شوند .برگه هایی چون اوراق قرضه ،اسکناس صادره ازبانکها ،حواله های ارزی ،قبض انبارهای عمومی وبارنامه های صادر شده از بنگاههای حمل ونقل و… ،همگی در زمره اسناد تجاری قرارمی گیرند ،اما آنچه موضوع بحث ماست ،فقط سه نوع سند تجاری را شامل می شود که عبارتند از چک ،سفته وبرات که دراین مقاله به ویژگیهای آنها می پردازیم.

چک

یکی از مهمترین اسناد تجاری که باعث چرخش آسان پول درسطح کشور وبدون مراجعه به بانک ها می شود ،چک است . چک برگه ای است که دارنده پول ،باتنظیم آن به نفع شخص ثالث ویاخودش ،وجوهی را که نزد حواله گیرنده دارد ،به صورت جزیی ویا کلی به وی واگذار می  نماید .هرچند که درتعریف چک ،حواله گیرنده به صورت مطلق ،قید شده است ،اما ،دارا بودن وصف سند تجاری درباره چک ،صرفا درباره چکهایی است که حواله گیرنده آن ،یکی ازبانکهای مجاز ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد .

مطالبه وجه سفته | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

مطالبه وجه سفته | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

برات

برات ،باتوجه به اعتبار جهانی بودن ودردنیای امروزی ،افتتاح ال سی دربانکهای جهانی ،یکی از معتبرترین اسناد تجاری محسوب می شود .صادرکننده برات ،طی نوشته ای ،به شخص دیگری دستور می دهد تا درزمان معین ،مبلغ معینی را به شخص سومی پرداخت نماید .ماهیت حقوقی برات ،حواله است که در داخل وخارج از کشور وسطح بین المللی ،کاربرد دارد .

سفته

یکی ازانواع اسناد تجاری  که مورد بحث دراین مقاله است ،سفته می باشد .سفته سند تعهدی است که به وسیله تنظیم وامضای آن ،امضا کننده سفته ،متعهد می شود تا وجهی را به دارنده سفته ویاشخص ثالث ویا حامل ،درسررسید معینی بپردازد .

مطالبه وجه سفته

برای مطالبه وجه سفته ،درصورتی که متعهد ،ازپرداخت وجه سفته درسررسید خودداری نموده باشد ،برای وصول سفته ،طلبکار تکالیفی دارد که درصورت عدم انجام این تکالیف قانونی ، محرومیت ازبعضی تسهیلات جهت وصول وجه سفته ،را به دنبال خواهد داشت .این تکالیف عبارتند از:

واخواست سفته

دارنده سفته حداکثر ظرف ۱۰روز اززمان سررسید سفته ،از طریق فرم های چاپی محخصوص که توسط وزارت دادگستری تهیه می شود ویا فرم های مخصوص بانکی ،موظف است مراتب اعتراض خود به عدم پرداخت وجه سفته را رسما به بدهکار اعلام نماید . این اعتراض که واخواست نامیده می شود ،جهت استفاده ازامتیاز طرح دعوی همزمان مطالبه از صادر کننده وظهر نویسان ،درخواست صدور تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی ،لازم است ۰درغیر این صورت ،سفته بایک رسید عادی تفاوتی نخواهد داشت ودیگر سند تجاری محسوب نمی شود.
  

طرح دعوی مطالبه وجه سفته درمهلت قانونی

مهلت طرح دعوی به طرفیت صادر کننده وظهر نویسان ،پس از واخواست ،حداکثر یکسال برای خوانده هایی که ساکن ایران هستند ودو سال برای خوانده هایی که مقیم خارج ازکشور هستند ،می باشد .درصورت عدم رعایت مواعد مذکور ،از امتیازاتی نظیر ،مسولیت تضامنی صادر کننده وظهر نویسان ،صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی محروم شده وباید مانند پرونده های عادی مطالبه وجه ،به پرونده رسیدگی شود .

دعوی مطالبه وجه سفته در چه مراجعی قابل طرح است ؟

دوستان عزیز دقت داشته باشید که سفته ،مانند چک ازاسناد لازم الاجرا محسوب نمی شود وامکان طرح دعوی وصول وجه سفته در اداره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد  ،اماکن پذیر نیست ،بلکه فقط محاکم حقوقی دادگستری ودرمواردی بارعایت نصاب مبلغ ،شوراهای حل اختلاف ،صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه وجه سفته رادارند و سفته مانند چک بارعایت شرایط ،ضمانت اجرای کیفری ندارد ودرهر صورت ،دعوی مطالبه وجه سفته باید ازطریق محاکم حقوقی طرح وپیگیری شود .اما اگر بدهکار ،پس ازصدور رای ،درمهلت مقرر اقدام به پرداخت وجه سفته ننمود واعسار ازپرداخت یکجای محکوم به رانیز به اثبات نرساند ،بادرخواست طلبکار تازمان پرداخت وجه سفته ویا اثبات اعسار ،بازداشت خواهد شد.

صدور سفته به عنوان ضمانت

دربعضی از شرکتهای خصوصی ،مرسوم است که ازکارکنان ،بابت ضمانت حسن انجام کار ،سفته بامبالغ معین ویا نامعین دریافت می شود .اگر درقرارداد منعقده مابین کارگر وکارفرما ،شماره سفته نوشته شده باشد ودرمتن سفته نیز قید شود که بابت حسن انجام کار است ،عدم بدهی صادر کننده وظهر نویسان به دارنده سفته محرز است ودرصورتی که پیمانکار یا کارگر قصوری مرتکب نشده باشد ،کارفرما حق استفاده از سفته راندارد .اما درصورت اثبات قصور یا تقصیر دردادگاه ،امکان استفاده از سفته و وصول وجه سفته را دارد .درغیر این صورت ومقصر نبودن ،اقدام کارفرما جهت وصول سفته ،خیانت درامانت محسوب می شود اما اگر درقرارداد قید نشده باشد ،وصف تجریدی وعدم توجه ایرادات به اسناد تجاری حاکم است واثبات ضمانتی یا امانتی بودن سفته مشکل است .

وکیل ومشاور حقوقی متخصص جهت وصول وجه سفته

وصول وجه سفته ومطالبه وجه آن ،باتوجه به قیودی که درقانون تجارت ،برای وصول وجه سفته آمده است ،امری تخصصی محسوب می شود .وکلای امور تجاری که با مسایل مربوط به چگونگی وصول اسناد تجاری ،آشنایی داشته باشند ،امکان ارایه مشاوره حقوقی تخصصی درباب چگونگی وصول وجه سفته را دارند .بعضی ازافراد ناآگاه که حتی درمشاوره های خود ،وصول وجه سفته ازصادر کننده وظهر نویسان را ازطریق اجرای ثبت ،امکان پذیر می دانند ،مرجع مناسبی جهت مشاوره حقوقی وقبول وکالت در امور تجاری ،نیستند .باکمی تحقیق درباره موسسه حقوقی معتبر ویا وکیل دادگستری ،امکان انتخاب وکیل متخصص درامور تجاری و مطالبه وجه سفته را دارید .

مدارک لازم جهت طرح دعوی مطالبه وجه سفته

مانند همه پرونده های حقوقی ،تکمیل وتقدیم فرم مخصوص دادخواست ،اولین اقدام جهت شروع پرونده می باشد . مدارکی چون گواهی واخواست سفته ،کپی کارت ملی وکپی رو وپشت سفته درصورتی که دادخواست به طرفیت ظهر نویسان نیز طرح شده باشد ازدیگر مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوی مطالبه وجه سفته می باشد .

مطالبه وجه سفته | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

مطالبه وجه سفته | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *