Thomas Gaslighting And Contempt Galore – همچنین ببینیدقاضی بدجنسشریک Biglaw متوجه می شود که باهوش است: از انجام مجدد آن رسوب چهار ساعته لذت ببرید رفیق.

قاضی که می‌خواست ییل را لغو کند، لیبرال‌ها فکر می‌کنند که باید با قانون توماس عدالت رفتار کنیم: این مجریان قانون وقتی تحت تأثیر قرار می گیرند بسیار طرفدار قانون هستند، نه؟

رتبه‌بندی دانشکده حقوق ایالات متحده می‌توانست از لمس منشی استفاده کند: میدونی رتبه دانشکده حقوق کی این مشکل رو نداشت؟ مال ما

این شرکت Biglaw تصمیم گرفت با ا،اج‌های مخفیانه‌اش، یواشکی کند: فقط پیش قدم باشید، مردم.

،ی که می‌دانست مورد تحقیر قرار گرفتن می‌تواند این قدر هزینه داشته باشد: راه های بسیار بهتری برای سوزاندن پول وجود دارد.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/04/t،mas-gaslighting-and-contempt-galore-see-also/