پرونده “Caremark” مک‌دونالد در مسیر با افسر نگهدارنده نظر به وظیفه نظارت استجی تراویس ،تر، معاون صدراعظم تصمیم گرفته است، معاون اجرایی سابق مک‌دونالدز، دیوید فیرهرست، به دلیل اینکه او یک افسر شرکتی است نه یک مدیر، اهل ادعاهای نظارتی نیست.

را نظر آ،ین گام در پرونده دادگاه صدارت است که نشان می‌دهد مک‌دونالد و مدیریت آن پرچم‌های قرمزی را که به آزار ، توسط مدیرعامل سابق استیو ایستربروک اشاره می‌کند، نادیده گرفته‌اند، از جمله ادعاهایی مبنی بر اینکه فیرهرست به درستی بر سیستمی نظارت نکرده است که دیگران را در مک‌دونالد از آن پرچم‌های قرمز آگاه می‌کرد. .


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/725597510/0/law/legal-news/