هیئت ادعاهای حق نسخه برداری: مرحله جدیدی برای ادعاهای نقض حق نسخه برداریاین مقاله در ظاهر شد استراتژیست مالکیت فکری، یک نشریه ALM/Law Journal Newsletters که منبعی عملی از تاکتیک‌های تجاری و دعوی قضایی در حوزه حقوق مالکیت م،وی در حال تغییر سریع، از جمله طرح دعوی حقوق مالکیت م،وی، خسارات ثبت اختراع، محل برگزاری و مسائل مربوط به نقض، بررسی بین طرفین، علائم تجاری در رسانه‌های اجتماعی – و موارد دیگر را فراهم می‌کند.

هیچ نقش کوچکی وجود ندارد، فقط بازیگران کوچک هستند” – کنستانتین است،سلاوسکی


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/722066140/0/law/legal-news/