من از قبل می توانم احساس کنم که دانش آموزان در Elon با قانون مالکیت شگفت انگیزی می کنند – همچنین ببینید
آیا این فقط من هستم یا این مرد واقعاً آشنا به نظر می رسد؟: اگر آماده سازان نوار Themis این رئیس جدید را نشناسند، در بخش اموال نوار ش،ت خواهند خورد.

آیا ، دیگری در حین آغاز بحث ها صدای زنگ را شنید؟: این کمی خشونت قانونی باعث شکنجه شد.

در خانه خیلی راحت نباشید: یکی دیگر از شرکت های بزرگ تایم هفته کاری اجباری 4 روزه را اجرا کرده است.

تاخیر می تواند یک استراتژی حقوقی موفق باشد: هر چند در ابدیت می تواند مشکلاتی ایجاد کند.

تنها راهی که می‌توانست ویران‌کننده‌تر باشد، به جوک «یو مامان» نیاز داشت: وکیل عمومی WVU ،ی نیست که باید از او تسلیم شد.

پست من قبلاً می توانم احساس کنم که دانشجویان در الون با قانون اموال شگفت انگیز انجام می دهند — همچنین ببینید اولین بار در بالای قانون ظاهر شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/07/i-can-already-feel-the-students-at-elon-doing-amazing-with-property-law-see-also/