مشکلات پولی، مسئولیت و کارمندان مشکل ساز – همچنین ببینیدنمودار پاداش پشته پول 2022یک استاد حقوق و امور مالی شمال غربی به سرقت 1.5 میلیون دلار متهم شد: او از نظر قاضی درباره او خیلی خوشحال نیست.

لارسون برنده پول همکاران کم هزینه شد: اما آیا ارزش ضرر در دادگاه افکار عمومی را دارد؟

ممکن است YouTube مسئول محتوای شما باشد: بخش 230 خود را در صندلی داغ می بیند.

حقوقی که پیراهنش را پاره کرد و یکی از همکارانش را به مبارزه دعوت کرد، اکنون در شرکتی تمرین می کند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.: روزگار وحشی

سیاست فرصت های برابر آلن و اوری به غیر انسان ها نیز گسترش می یابد: آنها در حال ورود به هوش مصنوعی هستند.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/02/money-troubles-liability-and-problematic-employees-see-also-4/