قضاوت معکوس شد: محدودیت های COVID-19، چالش های اقتصادی به تنهایی عدم پرداخت اجاره توسط مستاجران را توجیه نمی کنددادگاه استیناف مریلند با نگاهی اساسی به ایالت هایی مانند کانکتیکات به این نتیجه رسید که چالش های اقتصادی ناشی از دستورات اجرایی COVID-19 خود برای اثبات دفاعیات مثبت از ناامیدی از هدف و عدم امکان قانونی برای عدم پرداخت اجاره کافی نیست.

دیوید و کارولین مارکیز ملکی را در آناپولیس، مریلند، برای رستوران/میخانه معروف به شرکت آبجوسازی ،اپیک اجاره ،د. این زوج تا زمان فرا رسیدن همه‌گیری کووید-19 و زم، که فرماندار ،ی هوگان فرمان اجرایی صادر کرد، ،ب‌وکار خود را بدون مشکلات اساسی اداره می‌،د. در مارس 2020 بارها و رستوران ها را به انجام سفارشات محدود می کند.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/723659846/0/law/legal-news/