شنبه، 17 دسامبر 2022 – چقدر جذاب«دیده بان استخدام منشی دادگاه عالی: قضات تغذیه کننده به روز و آینده. به علاوه فرآیند جدید استخدام جاستیس ،ون و کارمند، با پیشینه غیرمعمول (و ارتباطات خانوادگی بیشتر)». دیوید لات دارد این پست در سایت Substack “Original Jurisdiction” او.

نوشته شده در 10:34 توسط هوارد باشمن
منبع: https://،wappealing.abovethelaw.com/2022/12/17/#196096