دوستان خود را در خانه بررسی کنید، آنها خوب نیستند
معاونان مشاور عمومی به طور کلی تحت فشار هستند.

The post دوستان خود را در خانه بررسی کنید، آنها خوب نیستند اولین بار در فراتر از قانون ظاهر شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/02/check-on-your-in-،use-friends-theyre-not-okay/