دفتر ایالتی AG ادعا می کند که تجارت به جای تحویل 900000 ماسک N95، 3.4 میلیون دلار برای هزینه های شخصی استفاده کرده است.دادست، کل ماساچوست علیه یک تجارت و صاحبان آن به دلیل عدم پرداخت 3.4 میلیون دلار برای ماسک های N95 ،یداری شده اما تحویل داده نشده در طول همه گیری و در عوض، صرف هزاران دلار برای خدمات تحویل غذا، سفر به کازینو و ،ید در فروشگاه های مبلمان

اتهامات حمایت از مصرف کننده و ادعاهای نادرست روز دوشنبه در دادگاه عالی سافولک علیه Bedrock Group و صاحبان آن، Bedrock Consulting Group، Ant،ny Damore، Jonathan Roth، Enrique Sperling و Howard Sperling مطرح شد.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/721595002/0/law/legal-news/