دادگاه: متهم نباید به دلیل عدم پرداخت غرامتی که هرگز برنامه ریزی نشده بود، زندانی می شداگر بازپرداختی برنامه‌ریزی نشده باشد، نمی‌تو،د با عدم پرداخت غرامت برنامه‌ریزی شده، دوران آزمایشی خود را نقض کنید. دادگاه استیناف ماساچوست حکمی صادر کرده و حکمی را لغو کرده است که حبس یک متهم را لغو کرده و حکم حبس را صادر کرده است.

این حکم در پاسخ به وضعیتی است که از پاییز سال 2018 آغاز شد و یک متهم تا 29 اکتبر 2020 توسط بخش مشروط به نظارت اداری محکوم شد که شامل ا،ام وی به پرداخت غرامت به مبلغ 2375 دلار بود.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/725992448/0/law/legal-news/