داخل مسیر: شرکت‌ها با خطرات بیشتر دعوای حقوقی ناشی از ادعاهای اقلیمی روبرو هستندبه Inside Track خوش آمدید، یک جلسه توجیهی از گرگ اندروز از Law.com که بینش هایی را ارائه می دهد که به مشاور داخلی کمک می کند تا دنیای به سرعت در حال تغییر خود را هدایت کند.. آیا می خواهید هر پنجشنبه در صندوق ورودی خود از این ارسال مطلع شوید؟ ثبت نام اینجا.

ناگهان، شرکت ها خود را در یک گیره ESG می یابند.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/724135307/0/law/legal-news/