خواندن صبح جمعه 28 آوریل
خواندن صبح جمعه 28 آوریل

اشتراک گذاری

هر روز هفته، فهرست کوتاهی از مقالات خبری، تفسیر و سایر پیوندهای قابل توجه مرتبط با دیوان عالی کشور را انتخاب می کنیم. در اینجا صبح جمعه خوانده شده است:

پست صبح جمعه 28 آوریل اولین بار در SCOTUSblog ظاهر شد.


منبع: https://www.scotusblog.com/2023/04/the-morning-read-for-friday-april-28/