جلوتر از منحنی: آزادی بیان در مقابل آزادی آکادمیکبه Ahead of the Curve برگردید. من کریستین چارنوسکی، خبرنگار آموزش حقوقی Law.com هستم و میزبان شما برای نگاهی به نوآوری و پیشرفت های قابل توجه در آموزش حقوقی این هفته خواهم بود.

در ستون این هفته، ما به نحوه اعمال یا عدم اعمال حقوق متمم اول در موسسات خصوصی نگاه می کنیم.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/737303612/0/law/legal-news/