تاکتیک‌های قاضی، تماس‌های ادعایی رئیس، و ابطال زمان زندان – همچنین ببینید
قضات رای جدید هستند: از نظر آماری، قضات اکنون بیش از هر زمان دیگری برای تضعیف آرای شما بازی می کنند.

شاید او باید زمان کمتری را صرف مسدود ، دانش‌آموزان ییل می‌کرد و به جای آن، طرح‌های کلی آنها را می‌خواند.: قاضی هو “متخصص” ثابت می کند که حتی مواردی را که ذکر کرده بود را نخوانده است تا به سوء استفاده کنندگان خانگی اسلحه داشته باشد.

با چنین هیئت علمی، چه ،ی به دشمنان نیاز دارد؟ شما فکر می کنید که یک رئیس دانشکده حقوق بهتر از انجام این کار با یک ،دسال می داند.

وقتی می تو،د شرایط یادگیری قابل زندگی داشته باشید چه ،ی به پرستیژ نیاز دارد؟ بررسی کنید که آیا دانشکده حقوق شما در لیست پوپر حزب قرار دارد یا خیر.

اگر افرادی که برای داشتن ماریجوانا به سختی کار می کنند، دانشجوی حقوق بودند: قاضی تگزاس مجازات متهم را برای جابجایی 28.5 کلید وزن برای تکمیل JD او کاهش داد.

The post تاکتیک‌های قاضی، تماس‌های ادعایی رئیس، و ابطال زمان زندان – همچنین ببینید اولین بار در بالاتر از قانون ظاهر شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/02/judge-tactics-alleged-dean-touches-and-jail-time-voided-see-also/