تاپیک باز پنجشنبهپست پنج شنبه موضوع باز اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2023/07/20/thursday-open-thread-146/