تاپیک باز پنجشنبهپست پنجشنبه موضوع باز اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2023/04/20/thursday-open-thread-132/