امروز در تاریخ دیوان عالی: 5 فوریه 17932/5/1793: چیشولم علیه جورجیا استدلال کرد.

پست امروز در تاریخ دادگاه عالی: 5 فوریه 1793 اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2023/02/05/today-in-supreme-court-history-february-5-1793-4/