اتهامات وحشیانه ضرب و شتم در تحقیقات فدرال سینگ سینگدادستان های فدرال تحقیقاتی را در مورد اتهامات ضرب و شتم وحشیانه در مرکز تادیبی سینگ سینگ با حدا،ر امنیتی در اوسینینگ، نیویورک، بنجامین ویزر آغاز کرده اند. گزارش برای نیویورک تایمز. در جریان بازرسی از زندان در نوامبر 2022، زند،ان ادعا کرده اند که افسران اصلاحیه ضرب و شتم را در طول چند روز سازماندهی کرده اند که منجر به شکایت چندین مرد محبوس در زندان شده است و اکنون به گفته یکی از وکلای پرونده، تحقیقات توسط FBI و منطقه ج،ی نیویورک.

حداقل هفت زند، در بیمارستان بستری شدند و بیش از 20 نفر دیگر باید به واحد پزشکی زندان مراجعه کنند. این شکایت که در 31 ژانویه علیه ایالت تنظیم شد، شامل سوگندنامه های 26 زند، در سینگ سینگ در آن زمان در کنار سوابق بیمارست، است.


منبع: https://thecrimereport.org/2023/02/23/brutal-beatings-allegations-at-sing-sing-trigger-federal-investigation/