آیا دین همان چیزی خواهد بود که عمل اثباتی را احیا می کند؟ – همچنین ببینید
تنوع دوباره متولد می شود: آزادی مذهبی می تواند زمینه ای برای اصلاح اشتباهات تاریخی باشد.

انتظار در حال گسترش است: این شرکت برتر ارائه پیشنهادات به همکاران تابست، فعلی را به تعویق می اندازد.

در حال حاضر، هوش مصنوعی به اندازه ورودی های ما خوب است: انسان ها و خطاهای کاربر آنها بر الگوریتم ها تأثیر می گذارد.

ما واقعاً باید در مورد قرار ملاقات مادام العمر تجدید نظر کنیم: در کجای دیگر در مورد محدودیت های دوره دادگاه عالی و استریپرها می خو،د؟

ببینید چه ،ی استخدام می کند؟!: در نهایت، چند خبر خوب در مورد بازار قانونی.

کشتی ترامپ در حال غرق شدن است — سریع: ما را باور نمی کنید؟ به این شریک گوش کن

The post آیا دین چیزی است که عمل اثباتی را زنده می کند؟ — همچنین رجوع کنید برای اولین بار در بالای قانون ظاهر شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/07/will-religion-be-what-resurrects-affirmative-action-see-also/