مرور زمان در امور کیفری | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

مرور زمان در امور کیفری | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

مرور زمان در امور کیفری | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

مرور زمان در امور کیفری

بر اساس عدالت کیفری، در صورت وقوع هر فعل و یا ترک فعلی را که قانون منع کرده  و برای آن مجازات تعیین کرده باشد، ایجاب می نماید که مرجع قضایی دادسرا و دادگاهها، با پیگیری و تعقیب قضایی و شناسایی متهم و بررسی ادله ی کافی، مجرمیت او را احراز کرده و با صدور قرار مجرمیت و ارسال کیفرخواست متهم، به دادگاه کیفری موجبات صدور رای کیفری و مجازات او را بخواهد. با انجام این امور، عدالت کیفری و امنیت اجتماعی تامین بیشتر می گردد.

ولی در مواردی این امکان وجود دارد که از مرحله ی شکایت شاکی تا صدور حکم قطعی به جهتی از جهات و یا به خاطر عدم دسترسی به متهم یا محکوم، رسیدگی و اجرای مجازات انجام نگردد و در این صورت قانون فرضی را در نظر گرفته است که در صورت گذشت موعد و مدت زمانی از شروع شکایت یا صدور رای قطعی، دیگر امکان تعقیب و اجرای مجازات نسبت به متهم نباشد و بدین وسیله از وی رفع آثار محکومیت می گردد و این فرض مرور زمان در امور کیفری نام دارد که در مورد جرایم تا گذشت مدت خاصی، دیگر نمی توان متهم را از همان جهت دوباره تعقیب نمود.

در این مقاله پاسخ سوالات عزیزان، درباره مرور زمان در امور کیفری، موارد مرور زمان و مشمولیت مرور زمان در مورد جرایم، که توسط موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، برترین موسسه حقوقی ایران و با تجربه ترین گروه وکلای ایران، با مشاوره محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و کیفری منتشر می گردد، پرداخته می شود.

سوالات مربوط به مرور زمان در امور کیفری

  • مرور زمان در امور کیفری چیست؟ آیا مرور زمان در امور حقوقی نیز پذیرفته شده است؟
  • مرور زمان در امور کیفری، در صورت وقوع جرم و یا تعقیب متهم به چه نحو می باشد؟
  • مرور زمان در امور کیفری، از زمان اجرای احکام قطعی کیفری به چه نحو می باشد؟
  • مرور زمان در جرایم قابل گذشت به چه نحو می باشد؟
  • جرایم مشمول مرور زمان، شامل چه جرایمی نیست؟
  • آثار مرور زمان در امور کیفری چیست؟ وکیل متخصص جهت مشاوره مرور زمان در امور کیفری کیست؟

ماهیت مرور زمان در امور کیفری

مرور زمان به مدت زمانی که از زمان وقوع جرم تا جریان رسیدگی و تعقیب متهم یا متشکی عنه و یا صدور حکم قطعی و اجرای حکم قطعی، در جرایم موجب تعزیر سپری و منقضی می شود، گفته می شود که در این صورت دیگر موجبی برای رسیدگی کیفری و مجازات متهم وجود ندارد و از موارد سقوط مجازات می باشد. بر اساس قانون مرور زمان در امور کیفری، در مورد جرایم تعزیری می باشد و بسته به درجه ی مجازات تعزیری تعیین شده، هرکدام دارای مدت زمان خاصی می باشد که بر اساس این مواعد مرور زمان تعیین می گردد.

مرور زمان در امور کیفری | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

مرور زمان در امور کیفری | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

مرور زمان در صورت وقوع جرم و یا تعقیب متهم

با توجه به روند رسیدگی کیفری از زمان وقوع جرم، مراحل رسیدگی کیفری شامل شکایت، تعقیب متهم و رسیدگی و صدور و قطعیت حکم و اجرای حکم قطعی می گردد که بسته به اینکه در کدام مرحله و جریان رسیدگی باشد، انقضای زمان لازم برای مرور زمان متفاوت خواهد بود که به شرح ذیل می باشد:

در صورتی که از زمان وقوع جرم تا انقضای مواعد ذیل در جرایم تعزیری تعقیب صورت نگرفته باشد و یا در صورت تعقیب تا انقضای مواعد ذیل در جرایم تعزیری منتهی به صدور رای نگردیده باشد، در این صورت مرور زمانی و مدت زمانی که باید سپری شود تا رسیدگی متوقف گردد، به صورت زیر است:

الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال.

ب) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال.

پ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال.

ت) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال.

ث) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.

در صورتی که رسیدگی کیفری به دلیل قرار اناطه، موکول به صدور رای از مرجع دیگر باشد، در این صورت مرور زمان از زمان صدور رای قطعی مرجعی است که رسیدگی کیفری منوط به آن می باشد.

مرور زمان از زمان اجرای احکام قطعی کیفری

در صورت انقضای مواعد از زمان اجرای احکام قطعی کیفری در جرایم تعزیری که اجرای حکم متوقف می شود، به شرح ذیل است:

الف)جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال

ب) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال

پ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال

ت) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال

ث) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال

در صورتی که اجرای مجازات شروع گردد ولی به هر دلیلی متوقف گردد، در این صورت شروع مرور زمان از لحظه ی توقف اجرای مجازات می باشد و در مواردی که بیش از یک مدت قطع شود، شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع می باشد، مگر اینکه اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی شود.

مرور زمان در جرایم قابل گذشت

جرایم قابل گذشت در صورت وقوع، فقط با شکایت شاکی خصوصی امکان پذیر می باشد و با گذشت او هم، در هر مرحله و جریان از رسیدگی کیفری باشد، موقوف می گردد و دیگر موجبی برای ادامه ی رسیدگی نمی باشد.با این وجود در صورت وقوع هر کدام از جرایم قابل گذشت، شاکی خصوصی در ظرف مدت یکسال از وقوع جرم، شکایت ننماید، حق شکایت کیفری او ساقط شده و مشمول مرور زمان می گردد، البته مشروط به اینکه عدم شکایت او بدون عذر موجه و مانع باشد، در این صورت موعد شکایت از تاریخ رفع مانع خواهد بود.در صورت فوت شاکی و در صورت عدم انصراف از شکایت، اگر وراث او در مدت شش ماه از تاریخ فوت، شکایت کیفری نکنند، مرور زمان موجب سقوط حق شکایت آنان می گردد.

جرایم غیر قابل مرور زمان

جرایمی که در هیچ یک از مراحل رسیدگی و تعقیب کیفری، به طور کلی، از زمان وقوع جرم تا تعقیب و یا از تعقیب تا قبل از صدور حکم و یا از زمان اجرای حکم قطعی کیفری، مشمول مرور زمان نمی شوند به شرح ذیل می باشد:

الف) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

ب) جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم مالی که میزان مال مورد ارتکاب یک میلیارد ریال و یا بیش ار آن باشد

پ) جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

ت)جرایمی که مجازات آنها شامل حدود شرعی، قصاص و دیات و حق الناس(مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم و ارش) می باشد.

ث)تعزیرات منصوص شرعی که شامل مواردی می شود که در فقه و شرع اسلام، برای آنها مجازاتی که غیر از حدود تعیین شده باشد.

آثار مرور زمان در امور کیفری

اگرچه مرور زمان نسبت به مباشر جرایم تعزیری می تواند مطرح گردد، ولی به طور کلی شامل همه ی اعضا و معاونین و شرکای جرم می شود و آنها را از ادامه ی رسیدگی و تعقیب کیفری باز می دارد ولی نسبت به حقوق و مطالبات مالی شاکی خصوصی که ناشی از ضرر و زیان جرم می باشد، مجری نخواهد بود.

مرور زمان در امور کیفری | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

مرور زمان در امور کیفری | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *