نمونه دادخواست مطالبه وجه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

قرار منع تعقیب | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

قرار منع تعقیب | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

قرار منع تعقیب، یکی از قرارهایی است که در مورد عدم مجرمیت شخص، با توجه به عنوان اتهامی در مورد او صادر می شود. در کنار مراجع قضایی دادگاه ها ی کیفری، مراجعی وجود دارند که در معیت هر کدام از دادگاه های کیفری یک یا دو انجام وظیفه می کنند و با این دادگاه ها ارتباط مستمر و محکمی دارند و در عین حال به عنوان یک نهاد مستقل همراه با تعدادی از کادر اداری و حقوقی برای رسیدگی ابتدایی به امور کیفری، فعالیت می کنند. با توجه به حجم کثیری از پرونده های کیفری، فلسفه ی عدالت کیفری، ایجاب می کند که به همه ی پرونده ها با رعایت قوانین و دقت رسیدگی گردد. از این رو برای پیگیری و رسیدگی به شکایت کیفری، لازم است که دادسرای عممی و انقلاب، در بدو امر تحقیقات مقدماتی و ادله و مدارک مناسب را بررسی نماید تا در مورد ارسال پرونده به دادگاه کیفری تصمیم گیری نماید.

یکی از اختیاراتی که دادسرای عمومی و انقلاب در مورد رسیدگی های خود دارد، این است که با صدور قرار منع تعقیب از ورود پرونده های کیفری که موجبی برای رسیدگی و پیگیری ندارد، خودداری، و در نتیجه از وصول حجم انبوه پرونده به دادگاه کیفری جلوگیری کند. اگرچه قرارهای کیفری با توجه به شکل پرونده صادر می شود، ولی با این وجود قرار منع تقیب در مورد ماهیت پرونده و شکایت صادر می شود و آیا اینکه جرمی واقع شده و یا این که منتسب به طرف مقابل می باشد یا خیر؟

در این مقال،ه پاسخ سوالات عزیزان، درباره قرار منع تعقیب، مرجع صادر کننده  قرار منع تعقیب و مرجع صالح برای رسیدگی اعتراض به قرار منع تعقیبکه توسط موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، برترین موسسه حقوقی ایران و با تجربه ترین گروه وکلای ایران، با مشاوره ی دکتر محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و کیفری منتشر می گردد، پرداخته می شود.

سوالات مرتبط با قرار منع تعقیب

– ماهیت قرار منع تعقیب چیست؟

– شرایط اعتراض به قرار منع تعقیب به چه نحو می باشد؟

– رسیدگی مجدد به قرار منع تعقیب چگونه ممکن می باشد و نقض قرار منع تعقیب در دادگاه چه آثاری در پی دارد؟

– مرجع صالح در خصوص اعتراض به قرار منع تعقیب کجاست و در چه صورت وقوع اختلاف در قرار منع تعقیب متصور است؟

ماهیت قرار منع تعقیب

دادسرای عمومی و انقلاب، به عنوان مرجع اولیه در مورد شکایات کیفری که می تواند خواه توسط ضابطین دادگستری مطرح شود و یا توسط مجنی علیه، عهده دار رسیدگی و کشف حقیقت در این زمینه باشد و حتی این امکان وجود دارد که خود دادسرا و یا مقام قضایی به دلیل اهمیت جرم واقع شده، خود شروع کننده ی رسیدگی باشد. به همین خاطر تحقیقات مقدماتی و گزارش اقداماتی را که از ضابطین درخواست کرده است، مورد بررسی و دقت قرار می دهد. در راس کادر قضایی دادسرا، بازپرس صلاحیت رسیدگی به همه ی جرایم را دارد و از این رو اقدامات لازم را جهت روشن شدن موضوع جرم واقع شده انجام می دهد. با این حال اگر ادله و مدارک را کافی و مناسب دید، پرونده را برای صدور رای و تعیین وقت رسیدگی با صدور قرار جلب به دادرسی و در صورت موافقت دادستان، با تنظیم و ارسال کیفرخواست، به دادگاه صالح ارسال می کند.

در صورتی که دلیلی بر وجود مجرمیت متهم نیافت و یا عمل متهم مجرمانه نبود، با صدور قرار منع تعقیب موجباب آزادی طرف را فراهم می آورد. قرار منع تعقیب نوعی تصمیم بازپرس مبنی بر بی گناهی و عدم ارتکاب جرم توسط متهم می باشد که این قرار هم می تواند به جهت عدم کفایت ادله و یا عملیات متهم عناصر لازم برای ارتکاب جرم و یا حتی شروع به جرم را هم نداشته باشد و یا از طرفی هم با وجود تحقق تمام عناصر لازم برای ارتکاب جرم و انجام آن توسط متهم و ادله ی کافی، انتساب جرم به متهم عقلا و قانونا محال باشد. با این وجود، بازپرس بعد از رسیدگی و اخذ آخرین دفاعیات از متهم، در ظرف پنج رو قرار مناسب را صادر می کند و در صورت قرار منع تعقیب، پرونده جهت ملاحظه و اظهار نظر دادستان، فوری ارسال می شود و ظرف سه روز نظر خود را ابلاغ می کند و به بازپرس عودت داده می شود و تایید و مراتب را به طرفین ابلاغ می کند و قرار تامین ملغی و چنانچه متهم بازداشت شده باشد، فورا آزاد می گردد.

در صورتی که دادستان قرار منع تعقیب را به علت نقص تحقیقات درست نداند، تکمیل آن را از بازپرس می خواهد.

قرار منع تعقیب | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

قرار منع تعقیب | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

اعتراض به قرار منع تعقیب

با وجود اینکه قرار منع تعقیب، موجب برائت متهم از عنوان انتسابی می شود ولی عدالت قضایی ایجاب می کند که اگر اشتباهی در رسیدگی صورت گرفته باشد و یا اینکه شاکی ادله ای را بروز بدهد که مثبت مجرمیت باشد، در این صورت امکان اعتراض به قرار منع تعقیب وجود دارد. اعتراض به قرار منع تعقیب به دو صورت امکان پذیر می باشد که طریقه ی اعتراض به قرار منع تعقیب متفاوت خواهد بود:

– اعتراض به قرار منع تعقیب می تواند توسط شاکی خصوصی مطرح گردد و این حق تا ده روز برای اشخاص مقیم ایران و اشخاص خارج از ایران تا یک ماه از ابلاغ وجود دارد، در این صورت مرجع صالح مجاز به رسیدگی می باشد.

– در صورتی که دادستان و بازپرس در مورد قرار منع تعقیب دچار اختلاف گردند و دادستان با عقیده ی بازپرس مخالف باشد و بازپرس اصرار بر عقیده ی خود داشته باشد، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می شود. تصمیم دادگاه ( که در جلسه ی فوق العاده رسیدگی می شود) در مورد حل اختلاف دادستان و بازپرس و یا اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب، قطعی است، مگر در مورد جرایم موجب مجازات سلب حیات، جرایم موجب حبس ابد، جرایم موجب قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه ی کامل یا بیش از آن، جرایم موجب مجازات تعزیری درج پنج یا بالاتر که در صورت تایید، قرار منع تعقیب قابل تجدید نظر است.

در صورتی که دادگاه اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند که بازپرس مکلف به احضار متهم و تفهیم اتهام به او می باشد و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از متهم پرونده را به دادگاه ارسال می کند.

رسیدگی مجدد به قرار منع تعقیب

در صورتی که قرار منع تعقیب صادر و قطعی شد، پرونده مختومه می شود و سبب صدور قرار منع تعقیب به جهت عدم مجرمانه بودن عمل متهم و یا عدم انتساب جرم به او باشد، دیگر امکان رسیدگی به همان شکایت با همان موضوع اتهامی منتسب توسط همان شاکی وجود ندارد، ولی اگر قرار منع تعقیب به جهت عدم ادله ی کافی صادر شده باشد و بعد از قطعیت قرار منع تعقیب، دلیل جدیدی کشف شود، می توان دوباره شکایت را مطرح کرد و اگر دادگاه قرار منع تعقیب را تایید کرده باشد، در این صورت با تایید دادستان و اجازه ی دادگاه برای یک بار می توان دوباره پرونده را برای رسیدگی مجدد به جریان انداخت.

قرار منع تعقیب | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

قرار منع تعقیب | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *