فسخ نکاح |مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

فسخ نکاح |مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

فسخ نکاح |مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

فسخ نکاح

عقد نکاح، پس از منعقد شدن به یکی از سه طریق زیر، منحل می شود. در ازدواج های موقت، پس از انقضا مدت توافق شده مابین زوجین و یا بخشیدن مابقی مدت از سوی مرد، عقد ازدواج منحل می شود. اما در عقد دایم، راه انحلال عقد ازدواج، طلاق است. فسخ نکاح در ازدواج دایم و موقت ،یکی دیگر از راه های انحلال عقد ازدواج می باشد.در عقد ازدواج دایمی، مرد، دارای حق طلاق است و زن در بعضی از مواردی که قانونگذار، پیش بینی نموده است، به وکالت از مرد حق طلاق پیدا خواهد کرد که عمده آن عسر و حرج زوجه می باشد.اثبات عسر و حرج زوجه دردادگاه، بسیاردشوار است و گاهی اوقات سالها به طول می انجامد. عقد نکاح، درمواردی، منحل شده و فقط اعلام انحلال و تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده از سوی زن یا مرد، ثبت انحلال ان از طریق فسخ نکاح امکان پذیر است. اما عیوبی در مرد،باعث حق فسخ نکاح ازطرف زوجه می شود وهمین عیوب درصورتی که درزوجه وجود داشته باشد،باعث حق فسخ نکاح ازسوی مرد نیست واین بافلسفه داشتن اختیاروحق طلاق مرد سازگاری دارد.آیاتاکنون به موردی برخورده اید که یکی اززوجین،مجنون ودیوانه باشد؟آیا ازعیوبی که درمرد بعد ازازدواج ایجادشده وباعث حق فسخ نکاح می شود باخبرید؟چه عیوبی درزوجه باعث حق فسخ نکاح ازسوی زوج می شود؟عیوب زوجه که باعث فسخ نکاح می شوند ،اگر بعد ازعقد به وجود آمده باشد،بازهم موجب فسخ نکاح است؟مهلت اعلام فسخ نکاح،چه مقداراست؟فواید داشتن وکبل متخصص درامور خانواده دردعوی فسخ نکاح چیست؟ پاسخ به سوالات فوق درباره فسخ نکاح، و اطلاعات لازم درباره فسخ نکاح وحق برخورداری ازشرایط فسخ نکاح، توسط گروه وکلای مهر درموسسه حقوقی طلیعه عدالت ومهرپارسیان مورد بررسی حقوقی قرارگرفته ودرادامه، شماعزیزان باشرایط وموانع فسخ نکاح وآثارفسخ نکاح آشنا خواهید شد.

فسخ

معنی فسخ درلغت، شکستن وزایل گردانیدن آمده است ودراصطلاح حقوقی، برهم زدن عقد وقراردادرافسخ می نامند. اگر فسخ بااراده طرفین مبنی بربرهم زدن ارادی معامله ویاعقدی باشد به آن تفاسخ ویا اقاله میگویند اما درصورتی که رضایت طرفین برفسخ وجود نداشته باشد و یکی ازطرفین به دلیل داشتن اختیارات قانونی، اعلام اراده یکطرفه خود مبنی بر فسخ رابه طرف مقابل اعلام نماید ،این موضوع اعلام یکطرفه فسخ باید به تجویز وتنفیذ دادگاه برسد. هرچند صرف اعلام فسخ به طرف مقابل کفایت می کند اماجهت جلوگیری از سو استفاده های احتمالی، اخذ تنفیذوتجویز آن از دادگاه حقوقی ضروری به نظر می رسد.دربعضی ازمواردی که درادامه خواهد آمد،طرفین عقدنکاح تحت شرایطی،امکان اعلام فسخ نکاح وتنفیذ آن ازدادگاه رادارند.

مواردی که باعث حق فسخ نکاح ،هم برای زن وهم برای مرد می شود

جنون(دیوانگی) :هر یک از زوجین که دچارجنون باشد و در اصطلاح دیوانه نامیده شود،به طرف مقابل حق فسخ نکاح می دهد و این خصیصه در زن ومرد مشترک می باشد. جنون زن اگر مربوط به قبل از ازدواج باشد و مرد از آن بی اطلاع باشد ،یعنی خانواده زن و خود زن،دیوانه بودن زن را از مرد کتمان کرده باشند،موجب حق فسخ نکاح برای مرد می شود ودراین صورت مهریه به زن تعلق نمی گیرد،اما اگر جنون زن بعد ازعقد ازدواج حادث شده باشد،حق فسخ نکاح برای مرد وجود ندارد ومرد دراین گونه موارد می تواند ازحق طلاق استفاده نماید.اما جنون مرد چه پیش از ازدواج وچه پس از ازدواج حادث شده باشد،موجب حق فسخ نکاح برای زن خواهد بود.نکته مهم این است که جنون یا باید مستمر و مستقر باشد ویاجنون ادواری که هرازچند گاه استقراریافته وزندگی مشترک را با مخاطره مواجه می نماید.
تدلیس :در بعضی از مواقع در هنگام خواستگاری، یکی از زوجین ،به قصد فریبکاری و با سوءنیت، مدعی داشتن و صف خاصی می شود که اگر آن وصف وادعای وی نبود،عقد ازدواجی صورت نمی گرفت .مانند اینکه یکی ازطرفین ،مدعی داشتن تحصیلات عالیه شده ویا خود راصاحب ثروت ومکنتی قلمدادنموده که می دانسته دروی وجود ندارد،درصورتی که یکی اززوجین،فریب این مسایل رابخورد وحاضر به ازدواج شود،بعد ازواقف شدن به اصل موضوع وفریبکاری طرف مقابل که به آن تدلیس می گویند،حق درخواست فسخ نکاح رادارد.دراین حالت اگر حیله ازطرف زوجه باشد،مهریه ای به وی تعلق نمی گیرد.یکی ازموارد تدلیس،ادعای دوشیزه وباکره بودن ازطرف زوجه است که اگر مشخص شود باکره نبوده وبه دروغ خود راباکره معرفی نموده است،بادرخواست مرد وتایید پزشکی قانونی، حق فسخ نکاح بدون پرداخت مهریه ، ایجاد ومستقر می شود.
تخلف ازشرط صفت:گاهی ازمواقع یکی ازطرفین،خود راواجد صفت خاصی معرفی می نماید اما حتی خود شخص هم خبرندارد که دارای آن صفت نیست ،مثلا،زوج یازوجه،خودرا فرزند فرد سرشناس ومعروف وازخانواده ای خاص معرفی می نماید اما بعد ازازدواج متوجه می شوود که خانواده معرفی شده خانواده واقعی وی نیستند وخود فرد هم ازاین موضوع اطلاعی نداشته است.دراین حالت برای طرفین وکسی که مغرورشده است حق فسخ نکاح، وجود دارد.تفاوت تدلیس وتخلف ازشرط صفت دراین است که در تدلیس عمد وسونیت وجود داشته ولی دراین موضوع عمدی درکارنبوده وقصد فریبکاری درمیان نبوده است.

فسخ نکاح |مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

فسخ نکاح |مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

عیوب اختصاصی مرد و حق فسخ نکاح زوجه

عیوب اختصاصی که درمرد وجود داشته باشد،زوجه امکان درخواست فسخ نکاح راخواهد داشت،علاوه برموارد اشتراکی  مذکور،عبارتند از:

قطع بودن یانداشتن آلت تناسلی مرد،به نحوی که قادر به عمل زناشویی نباشد،بنابراین کوتاه بودن آلت تناسلی،امکان ایجاد فسخ نکاح برای زن ندارد.
نداشتن قدرت نعوذ درآلت تناسلی یابه اصطلاح فقهی عنن موجب ایجادحق فسخ نکاح برای زوجه است.
خصا ،به این معنی که بیضه های مرد کشیده ویابریده شده باشد وقدرت باروری وتولید منی نداشته باشد.

عیوب اختصاصی زن و حق فسخ نکاح زوج

عیوب اختصاصی که درزن وجود داشته باشد وزوج امکان درخواست فسخ نکاح راخواهد داشت،علاوه برموارد اشتراکی دکرشده دربالا،عبارتند از:

نابینایی ازهردو چشم،اگرزوجه ازهردوچشم نابینا باشد،وامکان معالجه وی نیز فراهم نباشد،حق فسخ نکاح برای مرد ایجاد می شود به شرط آنکه این عیب قبل ازازدواج وجود داشته ومرد ازآن بی اطلاع باشد.کم سو بودن چشم ولوهردوچشم،موجب حق فسخ نکاح برای مرد نمی باشد.
جذام،نوعی بیماری پوستی وعفونی است که چشم ومجاری تنفسی رانیز درگیر می کندوممکن است درصورت عدم درمان موجب فلج ماهیچه ها،فقدان حواس وشل شدن بدن منجر شود.امروزه این بیماری قابل درمان است ولی درقدیم معتقد بودند جذامیان نفرین شده هستند وافراد جامعه ارتباط خود رابامبتلایان به جذام ،قطع می کردند.
برص، نوعی بیماری پوستی است که موجب ایجاد لکه های بزرگ وکوچک به رنگهای سیاه وسفید دربدن فرد می شود .بعضی از انواع این بیماری قابل درمان هستند.
افضا،یکی شدن راه خروج مدفوع وادرار رادرزنان افضا می گویند واین درحالتی است که شخص،امکان ارادی جهت خروج مدفوع یاادرار ندارد.
زمین گیری، به معنی فلج بودن زوجه است.
قرن،گاهی اوقات استخوانی درآلت تناسلی “فرج” زن وجود دارد ومانع انجام عمل زناشویی می شود .دراین حالت وحالت های پیش گفته وعیوب اختصاصی زن،درصورتی که عیب قبل ازازدواج وجود داشته وهمچنین قابل درمان نباشد،وازمرد مخفی شده باشد،امکان فسخ نکاح وجود دارد.درغیر این صورت همانطور که دربالا ذکر شد،مرد می تواند ازحق طلاق استفاده نماید.نازایی زن،اگرهنگام عقد وجود داشته وازمرد کتمان شده باشد درصورتی که قابل درمان نباشد هم می تواندموجب حق فسخ نکاح ازسوی مرد باشد.

فسخ نکاح |مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

فسخ نکاح |مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

چگونگی فسخ نکاح و تفاوت با طلاق

برای فسخ نکاح ،باتوجه به اینکه اعلام اراده فسخ ،فوریت دارد وبه محض اینکه شخص ازعیوبی که دربالا اشاره رفت،مطلع شد،می بایست نسببت به اعلام اراده خود مبنی برفسخ نکاح،اقدام نماید .تشخیص اقدام فوری ازسوی متقاضی فسخ، با نظر عرف تعیین می شود.فسخ نکاح ،برخلاف طلاق نیاز به تشریفات خاص ودرحضورشاهد بودن ندارد،بلکه همین که ارداده فسخ خود رابه طرف مقابل اعلام کنیم ،نکاح منحل شده وآثارآن که وجود محرمیت وحق داشتن رابطه زناشویی است ازمیان برداشته می شود.کما اینکه انگاراصلا عقدی واقع نشده است.اگر فسخ نکاح به دلیل وجود عیب درزن باشد،مهریه به وی تعلق نخواهد گرفت وهمچنین است اگر فسخ نکاح به دلیل عیب مردباشد،چرا که عقد نکاح ازابتدا،معلق بوده واستقرارنیافته بود تاآثارآن که یکی ازآنها حقوق مالی زوجه است محقق شده باشد. پس عمل به عقدی که اساسا وجود نداشته است مبنای قانونی ندارد.اما ازباب تسبیب امکان مطالبه خسارتها هم ازجانب مرد وهم ازجانب زن وجود دارد.طلاق یکی ازایقاعات دوطرفه است امافسخ نکاح ایقاعی یکطرفه است وحتی نیاز به حضور طرف مقابل هم نیست.

اعلام فسخ نکاح اگر ازطریق اظهارنامه رسمی باشد ،آثار بهتری درپی دارد،اما ثبت فسخ نکاح،نیاز به تنفیذ دادگاه وصدور حکم قطعی اازسوی دادگاه خانواده دارد.

مدارک لازم برای طرح دعوی تنفیذ فسخ نکاح

شناسنامه،کارت ملی وعقدنامه.
اظهارنامه ابلاغ شده به خوانده.
استشهادیه مبنی براعلام فسخ نکاح.
وکالتنامه وکیل پایه یک دادگستری(درصورت طرح دعوی تنفیذفسخ نکاح توسط وکیل).

مشاوره حقوقی با وکیل متخصص خانواده

درصورتی که یکی از موضوعاتی که مرتبط به امور خانواده است برای شما پیش آمد،بهترین انتخاب مشاوره حقوقی وخانواده ،باوکیل متخصص درامور خانواده می باشد.مشکلات مربوط به حقوق خانواده درعین سادگی بسیار پیچیده وخاص هستند وهرکدام آثار ونتایج خاص خود رابه دنبال خواهند داشت.درموضوعات دعاوی خانواده اگر هرکدام ازطرفین بدون اطمینان از قانونی بودن ودرست بودن خواسته،اقدام به طرح دعوی نماید ومنجر به صدور رای علیه وی شود،راه جبرانی وجود ندارد وبهتراست قبل ازطرح هرگونه دعوای خانواده باوکیل پایه یک و متخصص دردعاوی خانواده مشاوره حقوقی و مشاوره خانواده دریافت نمایید.

فواید طرح دعوی فسخ نکاح توسط وکیل

کوتاه ترشدن زمان رسیدگی به پرونده،وجود وکیل دادگستری متخصص دردعاوی خانواده بااشراف برموضوعات وقوانین،وباتنظیم لوایح حقوقی متقن ومستند به قانون،ازتجدید جلسات رسیدگی جلوگیری خواهد نمود.
دفاع ازموکل به نحوی که موضوعات مربوط به دعاوی مالی وخسارت ها ازباب تسبیب مشخص خواهد شد.
امکان تعویض شناسنامه موکل وحذف نام همسر پس ازثبت فسخ نکاح دردفترازدواج وطلاق.

فسخ نکاح |مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

فسخ نکاح |مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *