اخراج ثلث از ترکه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

اخراج ثلث از ترکه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

اخراج ثلث از ترکه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

اخراج ثلث از ترکه

اخراج ثلث از ترکه متوفی طبق وصیت وی قبل از تقسیم ارث لازم است. از لحظه ی تولد اشخاص در جامعه ی مدنی، قانون گذار برای آنها وجود و هویت مستقلی را فرض می کند که با توجه به این هویت و وجود مستقل، می توانند اعمال حقوقی و اعتباری را با توجه به اراده ی خود انجام دهند. این اعمال حقوقی، می تواند به صورت مالی و غیر مالی باشد که در هر دو صورت برای آن قانون از لحظه ی تولد، اهلیت تمتع و استیفا در نظر گرفته است.

اقداماتی که شخص در دوران حیات خود انجام می دهد، در مورد امور مالی تا هر میزان که بخواهد می تواند دخل و تصرف داشته باشد و این حقی است که قانون گذار به اشخاص می دهد. با توجه به اینکه حیات مدنی اشخاص در زمینه ی امور مالی محدود و مقید به شخصیت آنان می باشد، لذا این اهلیت که وابسته به شخصیت افراد می باشد از لحظه ی تولد ایجاد می شود و با فوت شخص از بین می رود. به همین خاطر ممکن است که در دوران حیات شخص، فعالیتهای مالی او منجر به تحصیل اموال و حقوقی مالی گردیده باشد که باید تکلیف این اموال و حقوق مالی وی مشخص و تعیین گردد.

با توجه به اینکه این اموال بعد از مرگ به ورثه ی متوفی منتقل می شود و بر اساس قوانین ارث، مالکیت اموال بین وراث تعیین و تقسیم می گردد، در نتیجه اگر شخص متوفی در زمان حیات خود وصیتی کرده باشد و بخواهد بعد از فوت در مورد اموال او طبق وصیت دخل و تصرف شود، میزانی که می تواند به موجب وصیت نامه دخل و تصرف داشته باشد، ثلث اموال می باشد.اخراج ثلث از ترکه، یکی از مواردی است که در وصیت شخص مطرح می گردد.

در این مقاله به بررسی رویه ی قانونی اخراج ثلث از ترکه، نحوه تقسیم ترکه، معرفی وکیل و مشاور حقوقی اخراج ثلث از ترکه و سایر مواردی که با اخراج ثلث از ترکه مرتبط هستند، که توسط کارشناسان ارشد موسسه حقوقی مهر و دفتر وکالت دکتر محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه، منتشر می گردد، پرداخته می شود.

سوالات درباره نحوه اخراج ثلث از ترکه

  • نحوه ی تعیین اموال متوفی و میزان آن به چه نحو می باشد؟
  • ترتیب رسیدگی به اموال و حقوق مالی متوفی چگونه می باشد؟
  • اخراج ثلث از ترکه به چه معنا می باشد؟
  • اخراج ثلث از ترکه در چه موردی تحقق می یابد؟
  • دادگاه صالح جهت طرح دعوای اخراج ثلث از ترکه کجاست و چگونه اقدام می کند؟
  • وکیل و مشاور حقوقی جهت مشاوره درباره نحوه اخراج ثلث از ترکه و تقسیم ارث چه ویژگیهایی دارد؟

نحوه تعیین اموال متوفی و میزان آن

پس از فوت شخص، به این دلیل برای اموال او تعیین تکلیف و تصمیم گیری می شود که وراث وی بتوانند اموال وی را بین خود انتقال دهند و تقسیم کنند. بر این اساس، قبل از اینکه اموال به وراث منتقل شود، تشریفاتی لازم است که قانونگذار امین ماترک را مکلف به انجام آن نموده است. در واقع باید بعد از فوت وی، به درخواست وراث و یا امین، ماترک مهر و موم و تحریر ترکه صورت بگیرد تا حقوق وراث و سایر افراد حفظ گردد.

در تحریر ترکه، میزان اموال موجود در زمان حیات متوفی، دارایی و حساب مالی او مشخص می گردد و همچنین در صورتی که متوفی در زمان حیات، مطالبات پولی داشته است ولی به نحوی وصول نشده باشد، این امر را وراث انجام می دهند.

اخراج ثلث از ترکه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری
اخراج ثلث از ترکه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ترتیب رسیدگی به اموال و حقوق مالی متوفی

برای اینکه مالکیت وراث نسبت به ماترک متوفی تحقق و استقرار پیدا نماید، باید مواردی را که متوفی در اموال خود در زمان حیات تصرف داشته است، تعیین تکلیف شود تا حقوق سایر افراد از ما ترک تامین گردد. این حقوق، شامل دیون و تعهدات مالی است که متوفی در زمان حیات خود داشته است و در اصل مدیون، مقروض و یا بدهکار بوده است که باید از محل ماترک تصفیه و پرداخت گردد. در موارد دیگر، ممکن است که متوفی قصد داشته باشد که بخشی از اموال او به غیر از اینکه به وراث منتقل گردد، بعد از مرگ متعلق به اشخاص دیگر گردد که در قالب وصیت نامه قرار می گیرد و اگر موضوع وصیت نامه تعلق مال و یا حقوق مالی به اشخاص باشد، در این صورت باید تمام اموال او ارزیابی و تحریر شود و همچنین موضوع مال و حقوق مالی وصیت مورد قیمت قرار گیرد تا از ثلث اموال متوفی بیشتر نشود و قابل تنفیذ برای شخص موصی له(شخصی که به نفع او وصیت شده است) باشد.

اخراج ثلث از ترکه

اخراج ثلث از ترکه، به عملی اطلاق می شود که در آن، بعد از تحریر ترکه و تعیین میزان اموال متوفی، میزان ثلث اموال مشخص می شود و دو ثلث دیگر بعد از تصفیه ی دیون متوفی به وراث تعلق می گیرد.

اخراج ثلث از ترکه در صورتی تحقق پیدا می کند که متوفی در قالب وصیت نامه تا سقف ثلث  اموال خود را متعلق دیگر قرار می دهد و چون برای شخص دیگری است، قبل از انتقال آن به ورثه، باید متمایز گردد و به آنها تعلق بگیرد. با توجه به اینکه متوفی فقط باید طبق قانون تا ثلث اموال خود را مورد وصیت قرار دهد، به همین دلیل باید اخراج ثلث انجام شود تا دو ثلث دیگر به ورثه منتقل گردد و حق آنها ضایع نشود. در صورت اخراج ثلث و تعیین آن، هرگاه میزان آن از ثلث تجاوز کرد، در این صورت، اخراج مازاد ثلث ترکه و تنفیذ مقدار مازاد بر ثلث ترکه، به عهده ی وراث خواهد بود که مقدار مازاد بر ثلث را تنفیذ و یا رد نمایند.

تعیین و مورد اخراج ثلث از ترکه

در مورد دیگری که اخراج ثلث از ترکه اهمیت بسیاری پیدا می کند و باعث حفظ حقوق وراث و یا سایر طلبکاران می گردد، موقعی است که متوفی به موجب وصیت نامه ی خود، برای مدتی طولانی و یا به مدت عمر دیگری، حق انتفاع و منافع ملک خود و یا حق ارتفاق ملک خود را به طور رایگان و بلاعوض به دیگری به موجب وصیت نامه منتقل می کند. در این صورت اخراج ثلث اموال با احتساب مدتی که ملک مسلوب المنفعه(امکان منفعت از ملک برای وراث سلب شده باشد) بوده و هزینه و ارزش قیمتی که در این سالها ملک داشته است و انتقال منافع و منفعت آن به دلیل این دارای ارزش مالی است و متعلق موصی له قرار گرفته است، انجام و تعیین می شود. هرگاه میزان قیمت منافع ملک در مدت زمان مقرر که به موجب وصیت نامه به سبب حق انتفاع و یا غیره ایجاد شده است از ثلث اموال متوفی بیشتر گردد در این صورت، تنفیذ مازاد بر ثلث اموال قابل تنفیذ توسط وراث خواهد بود و اگر تنفیذ نکنند، میزان مازاد بر ثلث به موصی له تعلق نخواهد گرفت.

دادگاه صالح در اخراج ثلث از ترکه

برای انجام اخراج ثلث از ترکه، باید در ابتدا میزان اموال تعیین و تحریر ترکه شود و در صورت وجود وصیت نامه، میزان ثلث هم تعیین می گردد، دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی، صالح به رسیدگی می باشد. درخواست اخراج ثلث اموال از ترکه یک درخواست غیرمالی است و از موارد امور حسبی می باشد که در واقع مستلزم تقدیم دادخواست تحریر ترکه می باشد تا در صورت وجود وصیت اخراج ثلث تعیین گردد.

اخراج ثلث از ترکه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

اخراج ثلث از ترکه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *