ابطال گواهینامه اختراع | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ابطال گواهینامه اختراع | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ابطال گواهینامه اختراع | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ابطال گواهینامه اختراع

دعوای ابطال گواهینامه حق اختراع، از جمله دعاوی حقوقی و مربوط به حقوق مالکیت فکری است در گذشته از زمانی که افراد با مفهوم مال و مالکیت آشنایی پیدا کردند، اموالی که افراد با آن به داد و ستد و تجارت مشغول می شدند، در ابتدا با کالایی که از جهت ارزشمندی با آن همتراز می گردید معاوضه و مبادله می شد و ارزشمندی این اموال در ابتدا با مفهوم و معیاری که عرف قرار داده بود، سنجیده می شد. اموالی که به جهت انگیزه های اقتصادی مورد استفاده قرار می گرفت، فقط به صورت مادی بودند که وجود ملموس و عینی داشتند و به صورت عین خارجی و معین در عالم مادی وجود داشت و برای آن قیمتی تعیین می شد.

با گذشت زمان، مفهوم مال و ارزش آن توسیع یافت و گسترده تر شد، مصادیق آن افزایش پیدا کرد و دیگر فقط شامل اموال مادی و عینی نمی شد. این اموال غیر مادی و غیر عینی هستند.

در واقع اموال غیر مادی، به اموالی گفته می شود که عالم اعتباری وجود ندارند.یکی از مصادیق این نوع از اموال، اموال فکری و معنوی هستند و به اموالی اطلاق می شود که ماحصل علم، تجربه دانش و نبوغ و خلاقیت افراد در تولید دانش و فناوری و صنعت و اختراع می باشد و در دایره مالکیت فکری و معنوی می باشد، اگرچه وجود محسوسی ندارند ولی عرف تجارتی آن را به عنوان مالی ارزشمند می شناسد.

به دلیل اینکه این اموال ناشی از اختراع، حاصل علم و دانش افراد می باشد، قانون وجود آن را منتسب به سازنده آن می داند و او را مالک می شناسد، مشروط بر اینکه حتما در دفاتر ثبت اختراع و علایم تجارتی و صنعتی به ثبت رسیده باشد تا او را مالک بشناسد و برای او گواهینامه اختراع صادر و از او حمایت گردد.

گاه پیش می آید اشخاصی غیر از مالک اقدام به ثبت اختراع می کنند و یا در موردی ذی نفع، ادعای مالکیت نسبت به اختراع نمی کند ولی دارای شرایط لازم جهت ثبت نمی باشد و مالک در مقام ذی نفع می تواند در خواست ابطال آن را نماید.

در این مقاله به بررسی رویه قانونی ابطال گواهینامه اختراع، توسط موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان پرداخته می شود.

–  اختراع چیست  و گواهینامه ثبت اختراع به چه معنی است؟

– مواردی که خارج از حیطه حمایت از ثبت اختراع می باشد، چیست؟

– درخواست ابطال گواهینامه اختراع به چه طریق و نحوی است؟

– اقدام تامینی در مورد دعوی ابطال گواهینامه اختراع چگونه می باشد؟

– مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست ابطال گواهینامه اختراع کجاست

تعریف اختراع و گواهینامه ثبت اختراع

اختراعات در زمره موارد مربوط به اموال معنوی و در حوزه مالکیت فکری و معنوی می باشد. در تعریف اختراع باید اشاره کرد که اختراع، ماحصل فکر و نبوغ و خلاقیت شخص یا اشخاصی است که در نتیجه همین عمل، فرآورده مخصوصی را تولید می کند و یا مشکلی را در حرفه و یا صنعتی حل می کند.

در صورتی که اختراع خود، ابتکار و فرآیند خاصی باشد که برای اولین بار ایجاد شده باشد که در فن و یا صنعت قبلی به کار برده نشده باشد و قابل استفاده در صنعت و یا خدمات باشد، در نتیجه اختراع، جهت حمایت از مخترع در اداره مالکیت صنعتی ثبت می گردد و برای آن گواهینامه ثبت اختراع صادر می گردد.

گواهینامه ثبت اختراع سندی است که در جهت حمایت از مخترع ،صادر می شود و از حقوقی که به موجب گواهینامه برای او منحصرا ایجاد می شود، می تواند بهره مند گردد.

ابطال گواهینامه اختراع | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ابطال گواهینامه اختراع | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

موارد خارج از حیطه حمایت از ثبت اختراع  و صدور ورقه اختراعات

-کشفیات‌، نظریه‌های علمی‌، روشهای ریاضی و آثار هنری‌

– طرح‌ها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی‌

– روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان‌

– منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آن‌ها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن‌ها

– آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد.

– اختراعاتی که بهره‌برداری از آن‌ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق‌حسنه باشد.

در این صورت فرد ذی نفع نمی تواند در صورتی که اختراع او از موارد بالا باشد، اقدام به ثبت و یا ابطال گواهینامه اختراع نماید.

نحوه درخواست ابطال گواهینامه اختراع

در صورتی که برای اختراعی اداره مالکیت صنعتی گواهینامه اختراع صادر و اختراع شخصی که خود را به عنوان سازنده و مالک معنوی آن معرفی کرده، ثبت نماید، در این صورت، شخص دیگری که خود را ذی نفع می داند، می تواند نسبت به این ثبت اعتراض داشته باشد و در نتیجه گواهینامه ثبت اختراع را به عنوان اینکه او را مالک می شناسد، قبول نکند و خود را مالک محصول اختراعی بداند و یا در صورتی که از نظر ذی نفع، مورد اختراع شده متعلق به سازنده او می باشد ولی محصول اختراع شده، شرایط لازم برای برای ثبت و صدور گواهینامه ثبت اختراع را ندارد، در این صورت می تواند با تقدیم دادخواست، ابطال گواهینامه صادره را از دادگاه بخواهد.

برای پذیرش دعوی ابطال گواهینامه اختراع، مطابق موارد قانونی، شرایطی پیش بینی شده است که در صورت اثبات شرایط مذکور، با تقدیم دادخواست ابطال، خواهان با قرار رد دعوی رو به رو نمی شود.

ذی نفع و خواهان دادخواست دعوی ابطال گواهینامه اختراع باید یکی از موارد زیر را اثبات نماید:

–  اختراع ثبت شده، محصول فکر و یا نبوغ و خلاقیت شخص نبوده باشد.

– در صورتی که مال اختراعی قادر به حل و رفع مشکلی در حرفه و صنعت و یا فنی نمی باشد.

– مورد اختراع، ابتکار جدیدی نیست و دارای کاربرد صنعتی نمی باشد و در نتیجه سابقا مشابه آن در صنعت استفاده می شده است.

– مورد اختراعی از مواردی باشد که از حیطه حمایت از اختراع خارج است این موارد شامل زیر است:

کشفیات‌، نظریه‌های علمی‌، روشهای ریاضی و آثار هنری‌

طرح‌ها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی‌

روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان‌

منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آن‌ها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن‌ها

آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد.

اختراعاتی که بهره‌برداری از آن‌ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق‌حسنه باشد.

– هرگاه اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده شده است، موضوعی را که حمایت و ثبت آن را درخواست کرده تعیین نکرده باشد و یا به فارسی تنظیم نشده باشد و یا دارای تاریخ و امضاء نبوده و خواسته‌، توصیف ادعا، خلاصه‌ای از توصیف اختراع و درصورت لزوم نقشه‌های مربوطه را در بر نداشته باشد.

– توصیفاتی که در مورد اختراع انجام شده،گویا و قابل درک نبوده  و توصیف آن به گونه ای بوده که گویا و معرف اختراع نبوده است.

اقدام تامینی در مورد دعوی ابطال گواهینامه اختراع

با اقامه دعوی ابطال گواهینامه توسط ذی نفعی که خودش را مالک اختراع می داند این امکان وجود دارد تا زمان صدور حکم از دادگاه، شخصی که به عنوان مالک اختراع، گواهینامه اختراع برای او ثبت شده است از حقوق مربوط به اختراع که از گواهینامه ایجاد می شود، استفاده کند در نتیجه می تواند با ارائه ادله کافی مبنی بر جلوگیری از اقدامات مالک نسبت به مورد اختراع و درصورت تامین و تودیع خسارتهای احتمالی به دادگاه، درخواست دستور موقت داشته باشد و در نتیجه  نسبت به استفاده ازمورد اختراع، توقیف صورت می گیرد.

ابطال گواهینامه اختراع | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ابطال گواهینامه اختراع | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *